Saturday, September 24, 2005

आज मला फ़ार एकटं एकटं वाटतंय,
आयुष्याच्या वाटेवरचं एक वळण चुकल्यासारखं वाटतंय,
पौर्णिमेच्या रात्री काळोखागत वाटतंय,
श्रावणातल्या ढगाला वैशाखागत वाटतंय. . . . . . . .
--आनंद कुलकर्णी