Tuesday, September 26, 2006

का असतो रंग....

का रंग हिरवा असतो झाडांचा,टवटवीचा आणि मनाचा..?
का रंग निळा असतो आकाशाचा,पाण्याचा आणि डोळ्यांचा?
का रंग काळा असतो रात्रीचा,पडद्याचा आणि दुखां:चा?
का रंग सोनेरी असतो किरणांचा,सुखांचा आणि स्वप्नांचा?

----आनंद----