Thursday, December 27, 2007

आयुष्य कसं जगावं? ह्याबद्दल फ़ंडे देणारे लेख, कथा, काव्य, महाकाव्य इतकंच नाही तर खंड-काव्य सुद्धा तुम्हाला सापडेल. वानगी म्हणुन इकडून-तिकडून उचललेले हे काही फ़ुकटचे फ़ंडे घ्या.... :)

  • आयुष्याचा प्रत्येक दिवस, आजचा दिवस शेवटचा, असा जगला पाहिजे.
  • आयुष्याचा प्रत्येक दिवस, आजचा दिवस पहिला, असा जगला पाहिजे.
  • आयुष्य हा एक निष्काम कर्मयोग आहे, तेंव्हा ते फ़ळाची अपेक्षा न करता, जे समोर येईल त्याला तोंड देत जगलं पाहिजे.
  • आयुष्य फार छोटं आहे त्यामुळे फक्त स्वत:साठी जगा.
  • दुसर्यासाठी जगतो, तोच खरा जगतो.
  • त्याची जळतीये तर जळू देत ना दाढी, मी पेटवून तर घेतो तिच्यावर माझी बिडी.

----आनंद----